Textruta:

Maila din epost-adress till föreningen!

Ändrad: 20230505 webbmaster   torgny.se

Äldre än skogen

Smålands Skogsvårdsförbund

Textruta: Stadgar för
Smålands Skogsvårdsförbund
Bildat 1898. Stadgarna senast reviderade 2019

 §1 Förbundets ändamål 
Smålands Skogsvårdsförbund har som sin uppgift att 
• Främja samhörigheten mellan sina medlemmar 
• Vara ett forum för meningsutbyte i skogliga och skogsindustriella frågor 
• Stimulera till forskning och utveckling av skogsnäringen i Småland 
• Verka för god skogs- och naturvård inklusive kultur, jakt- och fiskevård och ett aktivt friluftsliv samt därtill skapa förståelse för skogsbrukets förutsättningar hos allmänhet och organisationer 

§2 Förbundets hemvist 
Förbundets hemvist är Växjö kommun. 

§3 Verksamhet 
Förbundet skall genomföra minst en exkursion årligen samt anordna skogskvällar och dyl. 
I samband därmed kan föredrag i aktuella ämnen eller industribesök förekomma. 
Platserna ska alternera mellan Smålandslänen. 

§4 Medlemskap 
Medlemskap kan erhållas av varje person med intresse och yrkesmässig koppling till skogsbruk och skogsindustri. Detta medför förpliktelse att erlägga medlemsavgift. 
§5 Medlemsavgift 

Medlemsavgiftens storlek föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet. 

§6 Styrelse 
Förbundets angelägenheter handläggs av en styrelse, som inkl ordföranden består av minst fem ledamöter. 
• Styrelsens ordförande väljs av årsmötet 
• Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare 
• Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande. Gäller också telefonsammanträden. 
• Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst 

§7 Styrelsens åliggande 
Det åligger styrelsen: 
• Att förbereda aktuella frågor för behandling på årsmötet 
• Att verkställa årsmötets beslut 
• Att svara för att protokoll förs vid medlems- och styrelsemöten 
• Att handha och förvalta förbundets ekonomiska angelägenheter 
• Att meddela bemyndigande att teckna förbundets firma 
• Att i god tid före årsmötet till revisorerna överlämna protokoll samt räkenskaper med tillhörande verifikationer 

§8 Revision 
Granskning av räkenskaperna, som skall omfatta verksamhetsår, verkställs av två revisorer. 

§9 Ärenden till årsmötet 
Årsmötet skall hållas i samband med exkursion eller annan sammankomst. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen eller digitalt senast tre veckor före utsatt datum. Under årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
• Val av ordförande att leda årsmötet 
• Val av sekreterare för årsmötet 
• Fastställande av dagordning 
• Val av två justerare 
• Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
• Föredragning av verksamhetsberättelse 
• Föredragning av kassa- och revisionsberättelser 
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Motioner skall vara      inlämnade senast tre veckor före årsmötet. 
• Styrelses förslag till budget för kommande verksamhetsår. 
• Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
• Ersättning till styrelse och revisorer 
• Val av ordförande på ett år 
• Val av övriga ordinarie styrelseledamöter. Mandattid två år. Val skall ske med halva    antalet ledamöter det ena året och halva antalet nästpåföljande år. 
• Val av två revisorer och revisorssuppleant på ett år, varav en sammankallande 
• Val av valberedning om tre personer på ett år, varav en sammankallande 
• Viktiga händelser i skogsbranschen och naturen 
• Frågor rörande nästa års verksamhet 
• Övriga ärenden 

§10 Stadgeändringar 
Ändringar av dessa stadgar kräver beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. 

§11 Upplösning 
Smålands skogsvårdsförbund kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Dess tillgångar används på sätt som styrelsen finner lämpligt 

§12 Arkiv 
Sekreteraren ansvara för Förbundets arkiv. Handlingar som inte behövs i den löpande verksamheten inlämnas till Kronobergsarkivet.