Tillbaka

                       

 

 


Verksamhetsberättelse för Smålands Skogsvårdförbund   verksamhetsåret 2018-09-25 till 2019-09-17.

 

 

Detta är Smålands Skogsvårdsförbunds 120:e verksamhetsår. Förbundet har 195 medlemmar i registret, av dessa har f n 133 betalat sin medlemsavgift. Styrelsen har under året haft två styrelsemöten och därtill överläggningar per telefon och via e-post.

 

Höstexkursion och årsmöte i Smålandsstenar med besök på Sännås Gård och STOLAB.

 

Dagen inleddes mellan kl 8.45–9.30 med samling och kaffe med medhavd fika för de 60 närvarande vid Mats & Agneta Helges nybyggda och vackert belägna bostadshus, Sännås Ågård nordväst om Smålandsstenar. Mats informerade om huset som är byggt av Trivselhus. Han berättade om driften med solcellsel och ett tömningsfritt bio-avlopp från Alnarp ACT han visade också deras arbetslokaler samt berättade om gårdens historik.

I dag arbetar Agneta som präst i Hestra och Mats har efter tiden som skogsinspektor på Södra drivit gårdsturism med gäster från 67 nationer och arbetar med bland annat med att utveckla skogen och miljön på gården.

 

Historik: Sännås nämns för första gången i skrift 1349. Sännås ligger på en långstäckt och bördig ås som löper genom byn. Länge var det Sännås Säteri som var markägare. Säteriet låg under Vallerstad Fideikommiss och senare under Schedingsnäs Fideikomiss, som sträckte sig till Värnamo. Torparna till säteriet hade många & långa dagsverken att göra för att få bo/bruka sina torp. Som exempel kan nämnas ett av torpen, Skyttatorpet som skulle göra 325 mansdagsverken & 28 kvinnodagsverken/år från solens uppgång till dess nedgång & fem dagar i veckan.

 

Mats & Agneta Helge sköter sin skog som mångfaldsskog. Under exkursionen visades bland ek, masurbjörk, masurrönn, masural, amerikansk häggkörsbär, självsådd vårtbjörk, sumplärk från Canada samt askåterföring. Under exkursionen diskuterades och visades också flora & faunadepåer samt utrustning för vilthägn och stamkvistning. Exkursionen visade på flera alternativ till konventionellt skogsbruk och att detta kan prövas på en mindre del av en fastighet. Mats informerade också om att det för med sig en del extra arbete som lönar sig i en vackrare och mer omväxlande och berikande skog för alla parter.

 

 

Efter fältexkursionen på Sännås Gård förflyttade vi oss till Smålandsstenar och Torghuset. Där intogs lunch och därefter föreningens årsmöte.

 

 

Efter årsmötet guidades vi av Martin Johansson VD/ägare till möbelföretaget STOLAB i Smålandsstenar. Företaget tillverkar en mängd kända trämöbler av björk. En av de mest kända möblerna är stolen Lilla Åland designad av Carl Malmsten som började tillverkas redan 1942. Martin informerade om stolfabrikens historia som började 1907 och fortfarande är på exakt samma plats. Affärsidén var att tillverkar pinnstolar av björk och den håller fortfarande efter 110 år berättade han. Stora investeringar görs numera i modern CNC-teknik för att göra arbete mer intressant och mindre slitsamt. Fokus är i dag på att förbättra miljön i många aspekter. Martin berättade också att under senare decennier har samarbeten med ett flertal designer gett nya framgångar. En av de mer kända i STOLABS utveckling är formgivaren Marit Stigsdotter. 

 

Vintermöte 2019 torsdagen den 7 mars på Nässjö Träcentrum.

Programmet bestod av att vi börjar med kaffe kl. 14.30 i den träinbjudande entréhallen på Nässjö Träcentrum. Antalet deltagare var ca 55 personer.

 

Temat för årets vintermöte var ökad skogsproduktion. Skogsnäringen och Skogsstyrelsen har gemensamt presenterat ett förslag på hur detta skall kunna ske. Föreläsare var Jonas Bergqvist, Skogsstyrelsen och Thomas Höijer, Sydved.

 

Bakgrunden till temat för årets vintermöte är projektet Samverkansprocess skogsproduktion som skall ta fram ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för hållbart och varierat skogsbruk. Detta grundas på att tillväxten i skogen är viktig för klimatet och för ett minskat fossilberoende. En ökad tillväxt ska ske inom ramen för skogspolitikens jämställda mål, miljö och produktion. Skogsbruket måste bedrivas hållbart och ansvaret för det vilar på myndigheter och skogsnäringen gemensamt.

Projektet var under vintern på remiss. Projektet hade senare seminarier på olika platser i landet.

 

De punkter som berördes på vårt vintermöte var:

Ökad skogsproduktion genom mindre skador.

Ökad produktion genom effektivare skogsskötsel.

Ökad produktion genom produktionshöjande åtgärder.

Behovet av bättre infrastruktur.

 

Efter föredragningarna följde en stund med frågor och diskussion och därefter intogs en välsmakande måltid på Nässjö Träcentrum.

                 

Föredragshållarna tackades med enkel present och applåd.

 

Styrelsen tackar för intresset för förbundets arrangemang och hoppas på fortsatt god uppslutning vid kommande möten och exkursioner!

 

 

För Smålands Skogsvårdsförbunds styrelse

 

 

 

Rune Ahlander  /  Ordförande                   Harald Säll   /  Sekreterare

 

Tillbaka